Szkoła Trenerów

Szczegóły:

 

PROWADZĄCY:          Wojciech Zatorski

GRUPA:                        8 - 12 osób

TERMINY:                     Cztery spotkania x pełne trzy dni

MIESJCE:                     Katowice/Wisła

 

UCZESTNICY TRENINGU ROZWINĄ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: 

  • formułowania celów treningu i kryteriów ich realizowania,
  • projektowania treningu – jego podstawowej struktury, strategii wraz z doborem odpowiednich narzędzi szkoleniowych,
  • prowadzenia grupy poprzez poszczególne etapy procesu uczenia się,
  • korzystania z informacji zwrotnych oraz różnych sposobów ich zbierania i przekazywania,
  • wyłaniania i utrzymywania użytecznych reakcji w grupie (zaciekawienia, uwagi, etc.),
  • poszerzenia umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywania przykładów i metafor,
  • budowania u uczestników nastawienia sprzyjającego zaangażowaniu, aktywności i współodpowiedzialności za efekty treningu,
  • wykorzystywania tzw. obiekcji i oporu jako źródła informacji oraz tego w jaki sposób unikać takich reakcji?
  • odkrywania ról i wzajemnych relacji uczestników grupy oraz sposobów uwzględniania tych informacji,
  • pomagania uczestnikom w planowaniu i dokonywaniu zmian w szerszym systemie, którego są częścią.


 

PROGRAM SZKOŁY TRENERÓW:

 

I Spotkanie

KONTAKT, KONTRAKT, FILTRY

 

1.          Budowanie tożsamości trenera.

2.          Sposoby na świadome budowanie własnych stanów emocjonalnych usprawniających prowadzenie treningu.

3.          Budowanie autorytetu trenera wobec grupy uczestników.

4.          Umiejętność budowania kontaktu z grupą, dostrojenie i zbieranie informacji.

5.          Budowanie pożądanego nastawienia grupy.

6.          Instalacja celów treningu w umysłach uczestników.

7.          Sposoby wprowadzania tematu szkolenia.

8.          Sposoby nakładania filtrów poznawczych.

9.          Sposoby prowadzenia interakcji werbalnych i pozawerbalnych z grupą.

10.     Zarządzanie czasem na treningu.

 

II Spotkanie

PODSTAWOWA STRUKTURA TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI

 

1.                Zasady funkcjonowania grupy.

2.                Zbudowanie kontekstu do tematu szkolenia.

3.                Zbudowanie motywacji w grupie do aktywnego uczestnictwa w treningu.

4.                Sposoby wprowadzania konkretnych treści i umiejętności.

5.                Budowanie Modeli Umiejętności.

6.                Przedstawianie Strategii Umiejętności.

7.                Zasady budowania Odnośnych Doświadczeń poprzez przykłady.

8.                Projektowanie ćwiczeń.

9.                Dobór i wykorzystanie pomocy szkoleniowych.

10.           Zasady podawania informacji zwrotnej po ćwiczeniach.

11.           Zamknięcie treningu za pomocą Motywujących Presupozycji, przeniesienie nowych umiejętności w przyszłość.

  

III Spotkanie

TWÓRCZE WYKORZYSTANIE KRYZYSÓW GRUPOWYCH

 

1.                Rozwinięcie umiejętności oraz postawy umożliwiającej kreatywne wykorzystywanie tzw. „kryzysów grupy”.

2.                Elementy myślenia systemowego

3.                Jak radzić sobie z tzw. trudnymi uczestnikami.

4.                Wykorzystywanie tzw. kotwic, które służą do wzbudzenia i utrzymania określonego stanu w grupie ( na przykład ciekawości, gotowości do działania itp.).

5.                Umiejętność przeprowadzania grupy przez stany konieczne do realizacji celu danego procesu grupowego.

6.                Umiejętność dostrojenia się do grupy na jednym z poziomów i jednoczesnego prowadzenia na innym.

7.                Identyfikacja podstawowych stylów myślenia – Metaprogramów - występujących w grupie oraz wykorzystywanie ich w celu wzmacniania kontaktu i integracji grupy.

8.                Narzędzie językowe w przekonywaniu uczestników szkolenia oparta na zidentyfikowanych indywidualnych Metaprogramach.

9.                Zasady wykorzystania wiedzy o Systemach Reprezentacji w celu podniesienia sugestywności przekazu.

10.            Sposoby radzenia sobie z obiekcjami i zarzutami ze strony uczestników szkolenia.

11.           Przeformułowania zmieniające, każde zdarzenie w sukces, wykorzystanie przeformułowań uprzedzających.

 

IV Spotkanie

Dynamika grupy - przegląd metod szkoleniowych

 

1.    Wybór form aktywności dopasowany do celu szkolenia.

2.    Rozgrzewki i elementy treningu interpersonalnego.

3.    Ćwiczenia integrujące i rozwijające współpracę w grupie.

4.    Przygotowanie i prowadzenie zajęć outdoorowych.

5.    Techniki aktywizujące, elementy jogi, tai-chi, kinezjologia.

6.    „Neurobik”  i techniki stymulujące twórcze myślenie.

7.    Stymulowanie kreatywności  w grupie – techniki typu „burza mózgów”

8.    Techniki relaksacyjne, wizualizacja, elementy grupowego transu.

9.    Domykanie procesu grupowego, zamykanie zajęć, transfer uczenia, wychodzenie w przyszłość.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość popracowania ze specjalistami od wspomnianych metod, doświadczając na sobie m.in. uroków zajęć outdoorowych.

Nagrane swoje wystąpienia z wszystkich spotkań uczestnicy otrzymają na płytach DVD-R lub CD-R.  

 

Przewidziana jest również organizacja dodatkowego spotkania opartego na SUPERWIZJI. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji oraz związane z nim koszty zostaną przedstawione po konsultacji z grupą na IV spotkaniu.

Rozpoczęcie zajęć:

 

 

 

DD/MM/RRRR

Godziny zajęć:

Dni tygodnia, od godz.9.00

Czas trwania zajęć:

8 godzin/ 1 dzień szkoleniowy

Czas trwania kursu:

4 x 2 dni szkoleniowe

Lokalizacja:

 

Ilość uczestników:

Maks. 12

Wymagania:

Brak

Inwestycja:

1476,00 zł z VAT/ 1 spotkanie dwudniowe

POLAND 

43-200 Pszczyna 

ul. Kopernika 14 

+48 602 387 840 

office@zatorski-consulting.com