Coaching Indywidualny

Oferujemy zarówno Coaching Indywidualny (w tym Executive Coaching) jak i Coaching Grupowy.

Słowo coach kojarzy się najczęściej ze sportem. W świecie sportu oznacza trenera, kogoś, kto poprzez współdziałanie ze sportowcem pomaga mu osiągać sukcesy w tej dziedzinie.

W świecie biznesu coach i co za tym idzie coaching oznacza taki rodzaj relacji, który krótko mówiąc, polega na tym, aby coach znając cele, jakie sobie stawia osoba decydująca się na coaching, wiedział jak i jakie postawić pytanie nakierowujące zainteresowanego na poszukiwanie i odnajdywanie zasobów i sposobów służących osiągnięciu celu.

Poprzez oddziaływanie coachingowe staramy się pomóc konkretnym osobom jak i zespołom w wykonywaniu powierzonych im zadań w sposób jak najbardziej efektywny. Coaching nastawiony jest na Przyszłość, na Rozwiązania, na Osiąganie Celów.

Prowadząc Coaching staramy się uwzględnić wszystkie poziomy logiczne, na których funkcjonuje osoba czy też zespół. Mówimy tu o poziomach Środowiska, Zachowań, Umiejętności, Przekonań, Wartości, Tożsamości.

Wojciech Zatorski posiada Międzynarodowy Certyfikat „International Coach” (2002) wydany przez ICC oraz Certyfikat "Coaching dla Profesjonalistów" (2004) - Hermann Muller - Walbrodt, a także Certyfikat "From Coach To Awakener" (2004) - Robert Dilts. Nieustannie szkoli się w tej dziedzinie oraz posiada spore, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu coachingu.

 

Etyka i standardy
(W oparciu o wytyczne ICF)

Będę prowadził się w taki sposób, który podnosi wartość bycia coachem jako zawodu i będę wystrzegał się czegokolwiek, co mogłoby zaburzyć odpowiednie publiczne rozumienie lub akceptację tej profesji.
Będę identyfikował poziom moich kompetencji ze szczytem moich możliwości i nie będę zawyżał fałszywie moich kwalifikacji i doświadczenia jako coach.
Na początku każdej relacji szkoleniowej upewnię się, że moi klienci rozumieją warunki umowy dotyczącej coachingu.
Nie będę zapewniał o wynikach, których nie mogę zagwarantować.
Nie będę wykorzystywał w żadnych okolicznościach moich klientów osobiście, seksualnie ani finansowo.
Będę przestrzegał poufności informacji o moich klientach z wyjątkiem sytuacji, gdy klient zgodzi się na ich rozpowszechnianie lub, gdy wymaga tego prawo.
Nie omieszkam powiadomić klienta o sytuacji, gdy nie osiąga on już dalszych korzyści ze szkolenia i lepiej byłoby gdyby był obsługiwany przez innego coacha lub korzystał z innego źródła w tym momencie. Będę zachęcał moich klientów do takich zmian.
Będę unikał konfliktów pomiędzy moimi interesami i interesami moich klientów. Gdy zarysuje się potencjalny konflikt interesów, przedyskutuje konflikt z moim klientem w celu osiągnięcia świadomego porozumienia i wypracuję sposób jego rozwiązania na takich zasadach, które będą służyć najlepiej memu klientowi.
Umożliwię mojemu klientowi wsparcie ze strony osób trzecich, do których będę mógł się zwrócić lub odesłać klienta.
Będę honorował każdy punkt umów, jakie sporządzam z moimi klientami i z czynnikami wynagradzającymi mnie za ich coaching.
Nie będę udzielał moim klientom ani innym osobom informacji ani porad, które są poufne, błędne lub są poza moimi kompetencjami.
Będę szanował pracę i prawa innych: będę szanował prawa autorskie, znaki firmowe i prawa dotyczące własności intelektualnej i dostosuje się do odpowiednich przepisów dotyczących tych praw.

1. Czym jest bycie coachem?

Bycie coachem definiuje się na wiele sposobów. Esencją bycia coachem jest:

 

Pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują i pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą.
Coaching pomaga ludziom na każdym poziomie w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym jak to możliwe.

Coaching buduje pewność.
Wzmacnia wybór i prowadzi do zmian.
Wyzwala ludzki potencjał, aby zmaksymalizować aktywność.
Bycie coachem pomaga raczej nauczyć się ludzi, niż uczyć ich.

Bycie coachem tradycyjnie związane jest ze sportem, każdy sportowiec ma coacha. W ciągu ostatnich kilku lat coache znajdują zatrudnienie w każdej dziedzinie, w biznesie i w każdym aspekcie życia. Normalną jest obecność coachów w tych dziedzinach, w których trzeba pomóc ludziom osiągnąć cele w życiu i w pracy. Szerokie zastosowanie tego podejścia jest opisane w książce Timothy Gallevey’a „The Inner Game of Tennis” wydanej w latach ‘70. Mimo, że Gallevey był coachem tenisa stosował pomysły mające swe źródło w sporcie w znacznie szerszym zakresie, tak, że znajdowały one uniwersalne odniesienia. Podtrzymał najlepszy aspekt coachingu sportowego: pomoc w osiąganiu najlepszych rezultatów w nie osądowy sposób. Tim Gallevey napisał wiele innych książek na temat gry wewnętrznej – gdy prawdziwymi przeciwnikami nie są sportowi współzawodnicy, ale twoje własne ograniczenia i słabości. Gra wewnętrzna polega na przezwyciężaniu nawyków umysłowych, które powstrzymują osiąganie najlepszych rezultatów.

Coaching jest partnerstwem pomiędzy coachem a klientem.

Coach pomaga klientowi w osiągnięciu osobistych sukcesów i osiągnięciu rezultatów upragnionych przez klienta w życiu osobistym i zawodowym. Coaching zapewnia to, że klient może dać z siebie to, co najlepsze, uczyć się i rozwijać w taki sposób, w jaki chce. Coach nie musi być ekspertem w dziedzinie pracy swego klienta.

Oto definicja bycia coachem uznana przez ICF (International Coaching Federation)
Coach pomaga jednostkom i organizacjom, aby rozwijały się szybciej i osiągały bardziej fascynujące rezultaty.
Coach koncentruje się na celach, które klienci wybierają.
Coach dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów.
Coach wyłania rozwiązania i strategie z informacji pochodzących od klienta.
Coach zapewnia świeżą perspektywę.
Coach pomaga klientom w budowaniu ich naturalnej siły.
Coaching zaczyna się od pomysłu, że klient jest twórczy i pełen zasobów.
Coaching zaczyna się od pomysłu, że klient pracuje po to, aby osiągnąć te cele, które chce osiągnąć.
Siła coachingu wynika ze związku pomiędzy coachem i klientem
Użytecznym jest odróżnić coaching od podobnych rodzajów działalności takich jak :
Mentoring
Doradztwo
Terapia
Trening
Consulting
Nauczanie

2. Korzyści wynikające z coachingu

Dla jednostki:
Klient jest bardziej produktywny. Uzyskuje stałą, większą efektywność we wszystkim, co robi.
Uzyskuje zaufanie.
Ma jasność, co do swoich celów i wartości. Podąża drogą osiągania celów i życia zgodnie z tymi wartościami.
Uczy się więcej i usuwa zahamowania wstrzymujące go przed bardziej efektywnym uczeniem się.
Ma większą jasność dotyczącą tego, czego chce i co może dać w relacjach. Jego relacje są bardziej satysfakcjonujące.
Jakość jego życia podnosi się.
Jego życie jest bardziej zrównoważone.
Cechuje się większą elastycznością.
Utrzymuje stymulacje intelektualną wynikającą z dyskusji dotyczącej ważnych pomysłów.
Jest bardziej twórczy.
Stopniowo staje się osobą, którą chce być.
Staje się wzorcem dla innych.
Coaching zapewnia potencjał pozwalający mu na postęp w pracy i zwiększa jego długoterminowe perspektywy.


Korzyści dla organizacji:
Coaching jest wykazem zdolności firmy do ulepszania kwalifikacji pracowników.
Coaching zapewnia większą skuteczność długoterminowych inwestycji.
Usprawnia się pracę zespołową.
Coaching odnosi się do zwiększenia kultury w przedsiębiorstwie i podniesienia morale pracowników.
Coaching podnosi kwalifikacje kluczowych pracowników i oszczędza firmie:
Kosztów treningu podstawowego
Utraty informacji o konkurencji
Spadku produktywności, gdy personel jest nieobecny
Coaching jest najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania zasobów, w których precyzyjnie określone miejsca i jednostki ich potrzebują.

3. Różne typy coachingu

Coaching biznesowy

Coach prowadzący coaching dla biznesmenów ma do czynienia z tematami związanymi z pracą i jej przebiegiem. Może on być menedżerem liniowym, lub profesjonalnym coachem spoza organizacji. Obecnie wzrasta świadomość, że coaching jest czymś zbyt ważnym, aby zostawić go na nieformalne spotkania z menadżerem liniowym. Najlepiej, gdy jest prowadzony przez profesjonalnych coachów.
Menadżerowie mają wiele celów i są odpowiedzialni za wiele rzeczy, a rozwijanie umiejętności podległych im pracowników jest szczególnie ważne. Najlepszy sposób, w jaki menadżerowie mogą pomagać w rozwoju swoich podwładnych jest angażowanie profesjonalnych coachów.
Po pierwsze, menadżerowi jest trudno poświęcić potrzebny czas, a więc w tym wypadku coachingu stają się sporadyczne i są wciśnięte pomiędzy inne rodzaje działalności.
Po drugie, często pojawia się konflikt, gdy menadżer stara się prowadzić coaching, ponieważ może on być także człowiekiem odpowiedzialnym za awans swoich pracowników i zapewnienie rezultatów w biznesie. Osoba podlegająca coachingowi może być zblokowana i menadżerowi trudno jest uzyskać jej całkowite zaufanie.
Coaching biznesowy równie dobrze działa na zespoły jak i na jednostki.

Executive coaching

Coaching wyższej kadry zarządzającej, prowadzony w celu ulepszenia sposobu podejmowania decyzji strategicznych i zdolności przywódczych.

Coaching życiowy

Coaching ten nie dotyczy obszaru pracy klienta. Jakkolwiek jednak w praktyce występuje pewnego rodzaju ścisła zależność pomiędzy pracą a życiem klienta, praca jest przecież częścią życia, stąd coaching życiowy będzie również obejmowało dyskusje o pracy, tak jak coaching biznesowy musi obejmować zagadnienia dotyczące życia osobistego klienta.

Coaching sportowy

Coaching sportowy dotyczy zwiększenia osiągnięć sportowców w ich dziedzinach sportu. Sportowcy są szkoleni zwykle przez byłych profesjonalnych sportowców, zwykle mających duże osiągnięcia w trakcie kariery, ale niekoniecznie cechujących się szczytowymi osiągnięciami. Dzieje się tak, dlatego, że najlepsi zawodnicy nie są najlepszymi coachami. Coaching to zupełni inny rodzaj umiejętności.

za Lambent do Brasil

POLAND 

43-200 Pszczyna 

ul. Kopernika 14 

+48 602 387 840 

office@zatorski-consulting.com